Годовой  отчет  SKAT

Слова, которые необходимо знать для работы на фермах Дании

Field words - наиболее употребляемые слова при работе в поле.
Farm words - наиболее употребляемые слова при работе на животноводческих фермах

Agriculture
['grkl]
сільське господарство
Alfalfa
[l'flf]
люцерна
Ammonium nitrate
['munm 'natret]
аміачна селітра
Apply
['pla]
вносити
Arable land
[ rbl lnd ]
орна земля
Average
['v()r]
середній
Bale
[ beil]
тюк
Baler
[ beil]
тюкувач
Barley
['bl]
ячмінь
Beans
[bi:nz]
боби
Beet
[bi:t]
буряк
Buckwheat
['bkwi:t]
гречка
Bulldozer
['bulduz]
бульдозер
Carrot
['krt]
морква
Cereals
['srlz]
зернові, злаки
Clover
['kluv]
конюшина
Combine harvester
['kmban 'hvst]
комбайн
Conventional
[kn'ven(t)()n()l]
звичайний
Crop
[krp]
сільськогосподарська рослина
Crop rotation
[krp r'te()n ]
сівозміна
Cultivate
['kltvet ]
культивувати
Cultivator
['kltvet]
культиватор
Dig
[dg]
копати
Digger
[ dg]
копач
Drill
[drl]
сіяти, сівалка
Dry
[dra]
сушити
Drier
[ dra]
сушка
Ear
[]
колос
Electric fence
['lektrk fen(t)s]
електропастух
Equipment
['kwpmnt]
обладнання
Fallow
['flu ]
під паром
Fence
[fen(t)s]
загорожа, загороджувати
Fertilizer
['ftlaz ]
добриво
Field
[fi:ld]
поле
Flax
[flks]
льон
Fodder
['fd]
корм, кормовий
Forage
['fr]
фураж, фуражний
Frontloader
[frnt 'lud ]
фронтальний навантажувач
Furrow
['fru]
борозна
Grain
[gren]
зерно
Grass
[grs]
трава
Grassland
[grs lnd]
луг
Grow
[gru]
вирощувати
Growth
[gru]
ріст, зростання
Harrow
['hru]
борона,боронувати
Harvest
['hvst]
жнива, жнивувати
Harvester
['hvst]
збирач, жатка
Haybarn
[he bn]
сінник
Herbicide
['hbsad]
гербіцид
Hoe
[hu]
сапка, сапати
Hops
[hps]
хміль
Hire
[ha]
наймати, орендувати
Humidity
[hju:'mdt]
вологість
Insecticide
[n'sektsad]
інсектицид
Level
['lev()l]
рівень,рівняти
Load
[ld]
вантажити, вантаж
Loader
[ld]
навантажувач
Machine-shed
[m'i:n d]
бокс для техніки
Maize
[mez]
кукурудза
Manure
[m nj]
гній
Millet
['mlt]
просо
Mix
[mks]
змішувати
Mixture
['mks]
суміш
Moisture
['ms]
вологість
Mow
[m]
косити
Mower
[m]
косарка
Oats
[ts]
овес
Organic
[ gnk]
органічний
Pack
[pk]
трамбувати
Pasture
['ps]
пасовище
Peas
[pi:z]
горох
Plant
[pl:nt]
саджати, рослина
Planter
[pl:nt]
саджалка
Plough
[pla]
плуг,орати
Poison
['pozn]
отрута
Potato
[p'tetu]
картопля
Preceding crop
[pr'si:d krop]
попередня культура
Price
[pras]
ціна
Rakes
[reks]
граблі
Rake
[rek]
згрібати
Rape
[rep]
ріпак
Rate
[ret]
норма внесення
Reversible
[rv:sbl]
оборотний
Rent
[rent]
орендувати
Ridger
[r]
розпашник (для картоплі)
Roll
[rl]
коткувати
Rollers
[ rlz]
котки
Root
[ru:t]
корінь
Rotary
[ rtr]
роторний
Row
[ r]
ряд
Rye
[ra]
жито
Rye-grass
[ ragr:s]
райграс( вид трави)
Seed
[si:d]
сіяти, насінина
Shed
[ed]
сарай
Shovel
['v()l]
корпус плуга
Soil
[sol]
грунт
Sort
[st]
сорт, вид, сортувати
Spray
[spre]
оприскувати
Sprayer
[spre]
оприскувач
Spread
[sprd]
розкидати
Spreader
[sprd]
розкидач
Stable
['stebl]
стайня
Store
[st:]
зберігати
Stubble
['stbl]
стерня
Sun flower
[sn 'flau]
соняшник
Till
[tl]
обробляти землю
Tillage
['tldz]
обробіток землі
Timothy grass
[tmgr:s ]
тимофіївка(вид трави)
Tops
[topz]
вершки, гичка
Trailer
[trel]
причіп
Tuber
['t(j)u:b]
бульба
Urea
[jr]
сечовина
Variety
[vrat]
вид, сорт, різновид
Weed
[w:d]
бур'ян,полоти
Wheat
[wi:t]
пшениця
Yield
[ji:ld]
урожай, урожайність
Afterbirth
['ftb]
послід
Antibiotics
[ntba'tkz]
антибіотики
Artificial insemination
[t'f()l nsem'ne()n]
штучне запліднення
Bedding
['bed]
підстилка
Bull
[bul]
бугай
Calf
[kf]
теля
Colostrum
-
молозиво
Cough
[kf]
кашляти, кашель
Cow
[kau]
кашель
Cure
[kju]
ліки, лікування
Diarrhea (scours)
[da'r] ( ['skauz])
понос, діарея
Disease
[d'zi:z]
хвороба
Dung
[d]
гній
Fat
[ft]
жир
Feeder
['fi:d]
годівниця
Fiber
[fab]
клітковина
Gestation
[es'te()n]
виношування
Graze
[grez]
пасти, пастися
Heifer
['hef]
телиця
Hoof
[hu:f]
копито
Horse
[hs]
кінь
Ill
[l]
хворий
Injection
[n'ek()n]
ін’єкція
Inseminate
[n'semnet]
запліднювати
Joint
[nt]
суглоб
Lactate
[lk'tet]
виділяти молоко
Lactation
[lk'te()n]
лактація
Lame
[lem]
кульгати, кульгавий
Mastitis
[ms'tats]
мастит
Medicine
['medsn], [-ds()n]
ліки, медицина
Milking parlour
[mlk 'pl]
доїльний зал
Molasses
[m'lsz]
меляс
Navel
['nev()l]
пуп
Needle
['ni:dl]
голка
Pellets
['pelts]
гранули
Pen
[pen]
загон
Protein
['pruti:n]
протеїн, білок
Replacement heifer
[r'plesmnt 'hef]
ремонтна телиця
Shed
[ed]
сарай
Sick
[sk]
хворий
Syringe
[s'rn]
шприц
Steer
[st]
відгодівельний бичок
Tail
[tel]
хвіст
Teat
[ti:t]
дійка
Temperature
['temp()r]
температура
Treat
[tri:t]
поводитись, лікувати
Trough
[trf]
жолоб, годівниця
Udder
['d]
вимя
Vacuum pump
['vkju:m], [-jum pmp]
вакуумний насос
Vitamins
['vtmnz], ['va-]
вітаміни
Weight
[wet]
вага